S-tax werkt op taxatiegebied onder de erecode van de TMV.

En op expertisegebied onder de gedragscode schade-expertise-organisaties.

Beide codes downloadbaar via de buttons.


 

Algemene voorwaarden SDO handelend onder de naam S-TAX (Beknopte vers.)

Klik hier voor meer informatie

Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die S-tax doet, op alle overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. 1.2. Hierna wordt S-tax, in haar hoedanigheid als gebruiker van deze algemene voorwaarden, aangeduid als de Taxateur. De wederpartij wordt aangeduid als de Opdrachtgever 1.3 Een overeenkomst tussen de Taxateur en de Opdrachtgever komt tot stand nadat de Opdrachtgever de opdracht schriftelijk dan wel mondeling aan de Taxateur heeft verleend. De overeenkomst komt in ieder geval tot stand zodra de Taxateur met instemming van de Opdrachtgever is begonnen met de uitvoering van de opdracht van de Opdrachtgever. De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt aan de Opdrachtgever kenbaar gemaakt door toezending of terhandstelling voorafgaande aan- of bij de verlening van de opdracht, dan wel door vermelding op de website van de Taxateur en/of vermelding in het door Taxateur uitgebrachte taxatierapport en/of op de door Taxateur uitgereikte factuur. Deze algemene voorwaarden zijn na terhandstelling daarvan op vorenbedoelde wijze van toepassing op iedere opvolgende overeenkomst. 1.4 Een overeenkomst strekkende tot taxatie tussen de Taxateur en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt met de taxatie van het Voorwerp en het uitbrengen van het schriftelijke rapport. 1.5 Indien tussen de Taxateur en de Opdrachtgever/natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen (“Consument”) een overeenkomst tot stand komt waarbij, in het kader van een door de Taxateur georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, dan het geldt het hiernavolgende: a. Gedurende 14 dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten, is de Opdrachtgever/natuurlijk persoon (Consument) gerechtigd om de overeen¬komst kosteloos en zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze ontbinding dient evenwel schriftelijk (per e-mail, brief of fax) te geschieden of door middel van een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan de Makelaar/ Taxateur. b. De Opdrachtgever/natuurlijk persoon (Consument) kan geen gebruik maken van boven¬genoemd recht, indien (i) de Taxateur met zijn/haar instemming is be¬gonnen met de uitvoering van de overeenkomst, voordat de hierboven genoemde termijn van 14 dagen is verstreken en/of (ii) de Opdrachtgever/natuurlijk persoon (Consument) heeft verklaard afstand te doen van zijn recht tot ontbinding zodra de Taxateur de overeenkomst is nagekomen. Artikel 2 Honorarium 2.1 De Taxateur berekent voor verleende diensten een honorarium dat hij met Opdrachtgever is overeengekomen, te vermeerderen met BTW. 2.2 Kosten, die geen deel uitmaken van het honorarium maar die verband houden met de uitvoering van een opdracht, kunnen aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht, daaronder begrepen reis- en verblijfskosten, te vermeerderen met BTW. 2.3 In geval van verscheidene Opdrachtgevers, is ieder van de Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele honorarium en verschuldigde kosten. 2.4 De Opdrachtgever heeft de plicht aan de Taxateur mededelingen te doen die voor het verlenen van diens diensten van essentieel belang zijn. In het geval de Opdrachtgever informatie achterhoudt of onjuiste informatie verschaft, heeft de Taxateur het recht zijn honorarium aan te passen. 2.5 De Taxateur is gerechtigd hulp¬personen in te schakelen. Tenzij anders overeengekomen zijn de kosten daarvoor voor rekening van de taxateur. 2.6 Als een opdracht is geëindigd, zijn het honorarium en de kosten direct opeisbaar, tenzij schriftelijk door de Taxateur en Opdrachtgever anders is overeenge¬komen. Indien de Opdracht¬gever zijn betalingsverplichtingen niet binnen de door de Taxateur gestelde termijn nakomt, zal de Taxateur aan de Opdrachtgever rente in rekening brengen gelijk aan de wettelijke rente die geldt voor handelstransacties, te rekenen vanaf het verval van de betalingstermijn tot het tijdstip van betaling. Alle gerechtelijke en buiten¬gerechtelijke kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever, welke kosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, onverminderd het recht om de werkelijke kosten te verhalen. De Taxateur is gerechtigd vooruitbetaling te vorderen, alsmede tussentijdse afrekening van gedane werkzaamheden. Artikel 3 Opdracht tot taxatie 3.1 Onder een “opdracht tot taxatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een opdracht tot het onderzoeken en waarderen van voertuigen door de Taxateur, alsmede het uitbrengen van bevindingen aan de Opdrachtgever. 3.2 Tenzij anders is overeengekomen, brengt de Taxateur zijn bevindingen uit in een schriftelijk rapport. Het rapport bevat de naam van de Opdrachtgever, een zodanige beschrijving van het getaxeerde dat het is te identificeren, de beoordeling/ vaststelling van de waarde, het gehanteerde waardebegrip, het doel van de taxatie, de datum waarop deze is verricht en indien noodzakelijk, een aanduiding van bijzondere omstandigheden waarmee rekening is gehouden. 3.3 De taxatie is uitsluitend gedaan voor de Opdrachtgever. Alleen de Opdrachtgever kan rechten daaraan ontlenen. Derden kunnen derhalve aan de taxatie ten behoeve van de Opdrachtgever geen rechten ontlenen. 3.4 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van de Taxateur krijgt als deze geen betrekking hebben op de opdracht. 3.5 Een opdracht tot taxatie wordt geacht voor bepaalde tijd door de Opdrachtgever te zijn verstrekt. De opdracht tot taxatie eindigt met de taxatie van het voertuig en het uitbrengen van het schriftelijke rapport. Artikel 4: Levertijd / uitvoeringsperiode 4.1 De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door de Taxateur bij benadering vastgesteld. 4.2 Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat de Taxateur ervan uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn. 4.3 De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer de Taxateur beschikt over alle middelen die hij nodig heeft ter uitvoering van de opdracht, zoals onder andere een kopie van het buitenlandse kentekenbewijs, of het certificaat van overeenstemming, een eventueel overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan. a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan de Taxateur bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die hij nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van de Taxateur kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat. b. Als er sprake is van onwerkbaar weer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging. Artikel 5: Uitvoering van het werk 5.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de Taxateur zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de op grond van de Arbowet en aanverwante regelgeving voorgeschreven voorzieningen benodigde voorzieningen. Artikel 6 Exoneratie 6.1 De diensten worden geacht naar beste weten en kunnen door de Taxateur te zijn verricht zonder dat de Taxateur een resultaatsverplichting op zich neemt. De Taxateur is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hem of door hem ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden in verband met de uit¬voering van een opdracht, behoudens het geval dat de schade veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid. De verplichting tot schadevergoeding van de Taxateur op grond van welke wettelijke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen de Taxateur uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald. Als de Taxateur om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking in de hiervoor bedoelde zin, zal de aansprake¬lijk¬heid voor de Taxateur beperkt zijn tot maximaal 15% van het bedrag van het ontvangen honorarium. In geen geval is de Taxateur aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, ver¬mogens- en/of indirecte schade. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het adequaat verzekeren van de Voorwerpen voor gebruikelijke risico’s waaronder brand, diefstal, vermissing en beschadiging tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen bij het verlenen van de opdracht. 6.2 Niet voor vergoeding in aanmerking komt: a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten. Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schade verzekeren; b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever kan zich desgewenst tegen deze schade verzekeren; c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van de Taxateur. 6.3 de Taxateur is niet aansprakelijk voor schade aan voertuigen of door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal. Artikel 7: Beëindiging van de overeenkomst 7.1 Als opdrachtgever de overeenkomst wil beëindigen zonder dat er sprake is van een tekortkoming van de Taxateur en de Taxateur hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. De Taxateur heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten. Artikel 8 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 8.1 Op alle verbintenissen tussen de Taxateur en de Opdrachtgever en op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 8.2 Alle geschillen ter zake van, voortvloeiende uit of verband houdende met een tussen de Taxateur en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst of de totstand¬koming van een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van de Taxateur, tenzij uit de wet anders voortvloeit en behoudens het recht van de Taxateur om het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever.

Algemene voorwaarden SDO handelend onder de naam S-TAX (Depot KVK)

Klik hier voor meer informatie

Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere taxatie, aanbieding, offerte en overeenkomst tussen S-Tax , hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken. 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. Artikel 2 Offertes en aanbiedingen 1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 2. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 3. De in een taxatie, offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de taxatie, offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft. 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. Artikel 3 Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging 1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 3. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 4. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 5. Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 6. Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan. 7. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren. 12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. 13. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan. 14. Indien Gebruiker met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker – als dan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren; – indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet; – indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden; – of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. 2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd. 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 4. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft. 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Artikel 5 Overmacht 1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen. 3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 4. Voor zoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. Artikel 6 Betaling en incassokosten 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren. 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 3. Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud 1. Het door in het kader van de overeenkomst Gebruiker geleverde blijft eigendom van Gebruiker totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. 2. Het door Gebruiker geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. 4. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en deze terug te nemen. Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn 1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden. 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 30 dagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera. 4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Gebruiker opdracht gegeven heeft. 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft. 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever. 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden. 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar. Artikel 9 Aansprakelijkheid 1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 3. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de taxatie , althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 4. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 5. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten. Artikel 10 Vrijwaring 1. De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Artikel 11 Intellectuele eigendom 1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. artikel 13 Vindplaats en wijziging voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met Gebruiker. 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan


ALGEMENE VOORWAARDEN TMV

Geldende voor de diensten van Registermakelaars en Registertaxateurs in roerende zaken. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel met ingang van 31 mei 2016 onder nummer 40530226

Klik hier voor meer informatie

Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Federatie: Federatie van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders in Roerende Zaken, gevestigd te Amsterdam. Taxateur: een lid van de Federatie zijnde RegisterTaxateur in roerende zaken te rekenen tot het vakgebied op welk hij volgens de erkenningsregeling van de Federatie is geregistreerd en gecertificeerd, die zijn bedrijf maakt van het onderzoeken en waarderen van deze roerende zaken en het uitbrengen van deskundigenberichten of taxatie-rapporten. Makelaar: een lid van de Federatie zijnde RegisterMakelaar-Taxateur in roerende zaken te rekenen tot het vakgebied op welk hij volgens de erkenningsregeling van de Federatie is geregistreerd en gecertificeerd, die zijn bedrijf maakt van het verlenen van bemiddeling bij het tot stand brengen van overeenkomsten met betrekking tot deze roerende zaken alsmede het onderzoeken en waarderen van deze roerende zaken en het uitbrengen van deskundigenberichten of taxatierapporten. Voorwerpen: alle roerende zaken waarover de diensten van de Makelaars en Taxateurs zich kunnen uitstrekken. Waarde: de aan Voorwerpen door de Makelaar of Taxateur toegekende waarde. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich wenst te voorzien van een of meer diensten door een Makelaar of Taxateur. Artikel 2 Algemene bepalingen 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle diensten te verlenen aan- of ten behoeve van de Opdrachtgever met betrekking tot de Voorwerpen door de Makelaar en/of Taxateur, hierna mede tezamen aan te duiden als: Makelaar/Taxateur. 2.2 Een overeenkomst tussen de Makelaar/Taxateur en de Opdrachtgever komt tot stand nadat de Opdrachtgever de opdracht schriftelijk dan wel mondeling aan de Makelaar/Taxateur heeft verleend. De overeenkomst komt in ieder geval tot stand zodra de Makelaar/Taxateur met instemming van de Opdrachtgever is begonnen met de uitvoering van de opdracht van de Opdrachtgever. De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt aan de Opdrachtgever kenbaar gemaakt door toezending of terhandstelling voorafgaande aan- of bij de verlening van de opdracht en/of vermelding op de website van de Makelaar/Taxateur. 2.3 Een overeenkomst strekkende tot taxatie tussen de Makelaar/Taxateur en de Opdrachtgever wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.4 aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt met de taxatie van het Voorwerp en het uitbrengen van het schriftelijke rapport. Een overeenkomst strekkende tot bemiddeling tussen de Makelaar en de Opdrachtgever wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.4 aangegaan voor onbepaalde tijd. 2.4 Indien tussen de Makelaar/Taxateur en de Opdrachtgever/natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen (“Consument”) een overeenkomst tot stand komt waarbij, in het kader van een door de Makelaar/Taxateur georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, dan het geldt het hiernavolgende: a. Gedurende 14 dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten, is de Opdrachtgever/natuurlijk persoon (Consument) gerechtigd om de overeenkomst kosteloos en zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze ontbinding dient evenwel schriftelijk (per e-mail, brief of fax) te geschieden of door middel van een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan de Makelaar/ Taxateur. b. De Opdrachtgever/natuurlijk persoon (Consument) kan geen gebruik maken van bovengenoemd recht, indien (i) de Makelaar/Taxateur met zijn/haar instemming is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst, voordat de hierboven genoemde termijn van 14 dagen is verstreken en/of (ii) de Opdrachtgever/natuurlijk persoon (Consument) heeft verklaard afstand te doen van zijn recht tot ontbinding zodra de Makelaar/Taxateur de overeenkomst is nagekomen. 2.5 De Makelaar/Taxateur berekent voor verleende diensten een honorarium dat hij met Opdrachtgever is overeengekomen, te vermeerderen met BTW. 2.6 Kosten, die geen deel uitmaken van het honorarium maar die verband houden met de uitvoering van een opdracht, kunnen aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht, daaronder begrepen reis- en verblijfskosten, te vermeerderen met BTW. 2.7 In geval van verscheidene Opdrachtgevers, is ieder van de Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele honorarium en verschuldigde kosten. 2.8 De Opdrachtgever heeft de plicht aan de Makelaar/Taxateur mededelingen te doen die voor het verlenen van diens diensten van essentieel belang zijn. In het geval de Opdrachtgever informatie achterhoudt of onjuiste informatie verschaft, heeft de Makelaar/Taxateur het recht zijn onder artikel 2.5 genoemde honorarium aan te passen. 2.9 De Makelaar/Taxateur is gerechtigd – na overleg met de Opdrachtgever – hulppersonen in te schakelen en de kosten door te berekenen aan de Opdrachtgever. 2.10 Als een opdracht is geëindigd, zijn het honorarium en de kosten direct opeisbaar, tenzij schriftelijk door de Makelaar/ Taxateur en Opdrachtgever anders is overeengekomen. Indien de Opdracht-gever zijn betalingsverplichtingen niet binnen de door de Makelaar/Taxateur gestelde termijn nakomt, zal de Makelaar/Taxateur aan de Opdrachtgever rente in rekening brengen gelijk aan de wettelijke rente, verhoogd met drie procent (3 %) te rekenen vanaf het verval van de betalingstermijn tot het tijdstip van betaling. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever, welke kosten worden begroot op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250 (zegge: tweehonderdvijftig euro) onverminderd het recht om de werkelijke kosten te verhalen. De Makelaar/Taxateur is gerechtigd vooruitbetaling te vorderen, alsmede tussentijdse afrekening van gedane werkzaamheden. 2.11 De diensten worden geacht naar beste weten en kunnen door de Makelaar/Taxateur te zijn verricht zonder dat de Makelaar/Taxateur een resultaatsverplichting op zich neemt. De Makelaar/Taxateur is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hem of door hem ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden in verband met de uitvoering van een opdracht, behoudens het geval dat de schade veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid. De aansprakelijkheid voor de Makelaar/Taxateur zal in ieder geval beperkt zijn tot maximaal het bedrag van het ontvangen honorarium. In geen geval is de Makelaar/Taxateur aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, vermogens- en/of indirecte schade. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het adequaat verzekeren van de Voorwerpen voor gebruikelijke risico’s waaronder brand, diefstal, vermissing en beschadiging tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen bij het verlenen van de opdracht. 2.12 Op alle verbintenissen tussen de Makelaar/Taxateur en de Opdrachtgever en op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2.13 Alle geschillen terzake van, voortvloeiende uit of verband houdende met een tussen de Makelaar/Taxateur en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst of de totstandkoming van een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van de Makelaar/Taxateur, tenzij uit de wet anders voortvloeit en behoudens het recht van de Makelaar/Taxateur om het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever. Artikel 3 Opdracht tot taxatie 3.1 Onder een “opdracht tot taxatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een opdracht tot het onderzoeken en waarderen van Voorwerpen door de Makelaar/Taxateur, alsmede het uitbrengen van bevindingen aan de Opdrachtgever. 3.2 Tenzij anders is overeengekomen, brengt de Makelaar/Taxateur zijn bevindingen uit in een schriftelijk rapport. Het rapport bevat de naam van de Opdrachtgever, een zodanige beschrijving van het getaxeerde dat het is te identificeren, de beoordeling/ vaststelling van de waarde, het gehanteerde waardebegrip, het doel van de taxatie, de datum waarop deze is verricht en indien noodzakelijk, een aanduiding van bijzondere omstandigheden waarmee rekening is gehouden. 3.3 De taxatie is uitsluitend gedaan voor de Opdrachtgever. Alleen de Opdrachtgever kan rechten daaraan ontlenen. Derden kunnen derhalve aan de taxatie ten behoeve van de Opdrachtgever geen rechten ontlenen. 3.4 Overeenkomstig artikel 2.3 wordt een opdracht tot taxatie geacht voor bepaalde tijd door de Opdrachtgever te zijn verstrekt. De opdracht tot taxatie eindigt met de taxatie van het Voorwerp en het uitbrengen van het schriftelijke rapport. Artikel 4 Opdracht tot bemiddeling door de Makelaar 4.1 Onder “opdracht tot bemiddeling” wordt, voor zover niet anders in deze algemene voorwaarden blijkt, verstaan: een opdracht tot bemiddeling bij het tot stand komen en het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot Voorwerpen en tot al hetgeen daarmede verband houdt. Bij het totstandkomen van de opdracht zal worden afgesproken welk honorarium van toepassing zal zijn. 4.2 Een opdracht kan onder meer omvatten: – het bespreken en adviseren over de mogelijkheden om tot een overeenkomst met betrekking tot Voorwerpen te komen; – het oordelen over de toestand, kwaliteit en waarde van Voorwerpen; – het adviseren over eventueel specifiek toepasselijke wetten of regelingen met betrekking tot de Voorwerpen waaronder bijvoorbeeld eventuele toepassing van Volgrecht, Flora- en Faunawet, de Erfgoedwet, margeregeling; – het voeren van onderhandelingen door de Makelaar; – begeleiding en advisering tijdens en na het sluiten van een overeenkomst. 4.3 De Opdrachtgever zal de Makelaar bij de uitvoering van zijn taak niet belemmeren en geen gebruik maken van diensten van anderen dan de Makelaar alsmede, buiten de Makelaar om geen overeenkomst(en) met betrekking tot Voorwerpen sluiten zonder betrokkenheid van de Makelaar en daartoe ook geen onderhandelingen voeren. De Opdrachtgever die in strijd met het bepaalde in dit artikel handelt, is volledig honorarium en kosten verschuldigd, ongeacht of een overeenkomst, al dan niet door toedoen van de Makelaar, tot stand komt. 4.4 Overeenkomstig artikel 2.3 wordt een opdracht tot bemiddeling geacht voor onbepaalde tijd door de Opdrachtgever te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk door de Makelaar en Opdrachtgever anders is overeengekomen. De opdracht tot bemiddeling eindigt onder meer door totstandkoming van de beoogde overeenkomst, ontbinding met wederzijds goedvinden, intrekking door de Opdrachtgever of teruggave van de te bemiddelen Voorwerpen door de Makelaar. Indien en voor zover een opdracht tot bemiddeling is gebonden aan een termijn, eindigt de opdracht door verloop van die termijn. 4.5 De Opdrachtgever is honorarium en kosten aan de Makelaar verschuldigd indien: a. een opdracht eindigt door intrekking door de Opdrachtgever; b. een overeenkomst met betrekking tot Voorwerpen tot stand komt, al dan niet afwijkend van de opdracht; c. een opdracht eindigt door tijdsverloop en na het einde van de opdracht een overeenkomst met betrekking tot Voorwerpen tot stand komt, welke het gevolg is van diensten door de Makelaar tijdens de looptijd van de opdracht verricht of door handelingen van de Opdrachtgever, in strijd met artikel 4.3. De totstandkoming van een overeenkomst wordt, behoudens tegenbewijs, geacht het gevolg te zijn van diensten van de Makelaar tijdens de looptijd van een opdracht dan wel handelingen in strijd met artikel 4.3, indien de overeenkomst is tot stand gekomen binnen zes maanden nadat de termijn, waarvoor de opdracht is gegeven, is verlopen. Het honorarium en de kosten zijn tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen bij het verlenen van de opdracht direct verschuldigd na het intreden van de hierboven onder a., b., of c. genoemde feiten. Gemaakte kosten mogen door de Makelaar ook tussentijds in rekening worden gebracht. De opdrachtgever is verplicht de Makelaar onverwijld schriftelijk te informeren als een transactie tot stand komt na het einde van de opdracht in de zin van c. hierboven. 4.6 Bij bemiddeling door de Makelaar en totstandkoming van een overeenkomst kan het Volgrecht van toepassing zijn. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal het Volgrecht bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 4.7 Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst door wanprestatie van één van partijen of om andere redenen niet tot uitvoering komt, laat dit het recht van de Makelaar op honorarium en vergoeding van kosten onverlet. Federatie Taxateurs Makelaars Veilinghouders in roerende zaken, 2016. Het auteursrecht is uitdrukkelijk voorbehouden. Overname en hantering van deze voorwaarden is alleen aan de leden van voormelde Federatie toegestaan.

1
Hoi, klik voor Whatsapp! Alleen op maandag t/m vrijdag 08:00 tot 18:00. Wegens extreme drukte ben ik niet altijd in staat te reageren.